Aviso legalRazón social: A Escola da Rúa S.L.

Nombre Comercial: A Escola da Rúa

Domicilio Social: Rúa Álvaro Cunqueiro 1, Bx drta 15100 Carballo - A Coruña

CIF: B15880099

Teléfono: 981 756 591

Email: info@aescoladarua.com


1. Obxecto


A Escola da Rúa S.L., en diante A Escola da Rúa, o propiertario ou responsable do sitio web www.aescoladarua.com, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web de cales son as condicións de uso do mesmo.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí expostas, así como calesqueira outras disposicións legais que foran de aplicación. A navegación neste sitio será entendida como unha aceptación expresa e, a tódolos efectos, do presente aviso legal.

O propietario resérvase ó dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web.


2. Responsabilidade


A información publicada neste sitio web ten carácter meramente informativo e, como tal, pode conter erros ou imprecisións varias. Por elo, o propietario do sitio web exímese de cualquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada en aescoladarua.com así como de cualquera uso que os usuarios lle poidan dar.

Este sitio web utiliza cookies para realizar determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamiento e visualización do mesmo. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal e en ningún caso serán empregadas para recoller información de carácter persoal.

Dende este sitio web é posible que se redirixa a contidos de terceiros en sitios web externos. Dado que A Escola da Rúa non pode controlar os contidos introducidos nestes sitios web, ésta non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, A Escola da Rúa manifesta que procederá á retirada inmediata de calquer contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou o orde público.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamiento os 365 días do ano, 24 horas ó día. Non obstante, A Escola da Rúa non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, configuración e mantemento de servidores, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web. A Escola da Rúa non se fai responsable das posibles caídas no servizo que poidan derivarse de tales sucesos.


3. Política de privacidade


A Escola da Rúa comprometese a cumprir a normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Reglamento de Desarrollo da LOPD.

A Escola da Rúa pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando aos usuarios respecto aos siguientes aspectos:


a) Datos do Responsable do tratamento


Os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios deste sitio web de forma voluntaria, serán incorporados a ficheiros propiedade de A Escola da Rúa, con domicilio social en Rúa Álvaro Cunqueiro 1, Bx drta 15100 Carballo - A Coruña (España).


b) Datos tratados


Os datos persoais que os usuarios deste sitio web facilitarán serán, os mínimos necesarios para a comunicación dende o formulario da seccion "contacto". En concreto, nome e apelidos, teléfono e correo electrónico.


c) finalidadee do tratamento


Os datos facilitados serán empregados únicamente para establecer comunicación co usuario.


d) Cesión de datos persoais a terceiros


O responsable non cederá a terceiros os datos recollidos dende o formulario de contacto desta web.


e) Sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.


Aqueles usuarios que facilitaran os seus datos persoais A Escola da Rúa poderán dirixirse a ésta, como Responsable dos ficheiros, co fin de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos seus datos, enviando un correo electrónico á dirección info@aescoladarua.com, indicando o motivo da comunicación. Nun plazo máximo de 10 días recibirán contestación.


f) Política de Cookies.


Este sitio web utiliza cookies de terceiros coa finalidade de ofrecer a mellor experiencia posible ó usuario, así como recopilar datos relativos á interacción que éste realiza con aescoladarua.com e servizos asociados.

Cookies de terceiros:

- Google (CONSENT, NID, PREF, ACCOUNT_CHOOSER, GALX, GAPS, GoogleAccountsLocale_session)

- Facebook (datr, fr, locale, lu, reg_fb_gate, reg_fb_ref)

- Twitter (guest_id, ua)

Ningunha das cookies utilizadas por este sitio web recopila datos persoais do usuario.

A Escola da Rúa non controla as cookies pertencentes a terceiros.

O usuario poden desactivar o uso de cookies, e eliminar as existentes, accedendo á sección de configuración do seu navegador web.


4. Propiedade intelectual e industrial


O sitio web, incluindo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamiento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade da Escola da Rúa ou no seu caso dispon de licencia ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web encóntranse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, requiere en todo caso da autorización escrita expresa por parte do propietario. Calquera uso non autorizado previamente por parte do propietario será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos axenos A Escola da Rúa e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos, derivada da aparición neste sitio web.

A Escola da Rúa autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web.

A Escola da Rúa recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa sola mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha por parte da Escola da Rúa sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facerse a través do siguiente correo electrónico: info@aescoladarua.com


5. Lei aplicable e xurisdicción


Para a resolución de todaslas controversias o cuestións relacionadas co presente sitio web, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pará resolución de todolos conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de A Coruña.


Cerrar e volver